Audiitortegevus

Ettevõttele vajalik audit

Audit kui kindlustandev garantii juhtidele ja omanikele

Maailmas traditsiooniliselt mõistetakse auditit kui äriühingu tegevjuhtkonna poolt koostatud raamatupidamise aruandluse kontrolli, mis viiakse läbi äriühinguväliste infotarbijate (eelkõige aktsionäride ja osanike) huvides. Auditi üleüldine kasu on suhteliselt selge. See annab investoritele, omanikele ja ka juhtkonnale kindluse, et ettevõtte finantsseisundi kajastamine vastab ka reaalsusele. Lisaks on sel üldist majanduskliimat tervendav funktsioon, andes kõigile äritegevuses osalevatele pooltele vastastikuse kindluse avaldatava informatsiooni tõesuse suhtes.

Hoolimata sellest, et auditil on tervikuna positiivne mõju, võib ta ettevõtte vaatepunktist esialgu näida asjatu kuluna - äriseadustikust tuleneva nõudena, mis suurendab vaid halduskoormust ja põhjustab mittevajalikku kulu. Viimane ei vasta siiski tõele, sest kompetentsete audiitorite kasutamisest on ettevõttel võimalik palju võita.

Õige informatsioon tagab kindlustunde

Iga-aastane audit annab ettevõtte finantsinformatsiooniga tegelevate töötajatele konkreetse ja korrektse teadmise kuidas kirjeldada ja edastada finantsinformatsiooni, nii et see vastab tegelikkusele ja on adekvaatne. Samuti võib see mõjuda teatava stiimulina selleks, et kajastada korrektselt ka informatsiooni, mida on võib-olla ebamugav või tüütu alati täpselt ja punktuaalselt teha. Kasu ettevõttele sellest, et kõik on õigesti dokumenteeritud, et finantsinformatsioon vastab tegelikkusele- see on igasuguse planeerimise ja tulemuste hindamise juures asendamatu.

Juhtkonna lisandunud kindlus alluvate suhtes pole ettevõttele ainus sisuline võit. Omanike teadmine, et sõltumatu audiitor vaatas üle ja jäi rahule juhtkonna väidetega, on ettevõtte pikemaajalise ja jätkusuutliku arengu võtmeks. Kvaliteetne audiitortegevus, mida pakub mainekas audiitorettevõte, võimaldab ettevõtte omanikel ja investoritel olla kindel, et nende vara rakendatakse sihipäraselt ja arukalt. See omakorda soodustab omanike ja juhatuse üksteise usaldamist ja aitab tagada ettevõtte harmoonilist arengut.

Sõltumatu ja abistav teenus

Selge, et ettevõte võib ka iseseisvalt olla nii tugev (ja miks ka mitte, teostada iseenda siseauditit), et väljastpoolt veel mingi kolmas ülevaatamine ei tundu vajalik. Kuid isegi sellisel juhul on välispidine audit lisastiimuliks asjade korras hoidmiseks.

Lisaks ei pruugi ettevõte üksinda olla suutlik, tegeledes oma igapäevategevusega, ennast niiviisi kõrvalt vaatama, nagu audiitor seda suudab. Hea audiitor aitab ettevõttel identifitseerida potentsiaalseid finantsriske ja probleeme, ning tänu õigeaegsele leidmisele on ettevõttel võimalik need ka operatiivselt lahendada, enne kui need päris probleemideks saavad.

Eesti oludes on ka vandeaudiitori missioon traditsioonilisest mõnevõrra laiem. Kiiresti muutuva seadusandluse ja alles areneva ettevõtluskeskkonna tingimustes, mille juures enamikes äriühingutes tuumikaktsionärid või osanikud ja juhatuse liikmed langevad isikuliselt kokku, tuleb auditi käigus olla lisaks kasulik ka kliendi tegevjuhtkonnale arvestussüsteemi kujundamisel ja arendamisel ning raamatupidamis- ja maksuprobleemide lahendamisel. See väljendub eelkõige tihedas koostöös ja tagasisides kliendi juhtimis- ja finantspersonaliga, mille vältel esitame oma soovitusi ja ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks ja arvepidamise efektiivsemaks muutmiseks.

Isegi juhul, kui auditi või ülevaatuse nõue ei tulene seadusest, soovitaksime (enda kogemusest lähtuvalt) auditeerimise vajaduse üle otsustamisel arvestada järgnevate puhtpraktiliste kaalutlustega.

Tihtipeale on auditi olemasolu vajalik:

  • laenu taotlemisel (eriti esmataotlemisel) - krediidiasutused reeglina nõuavad ärisubjektide-taotlejate käest auditeeritud raamatupidamise aastaaruandeid eelmis(t)e majandusaasta(te) eest;
  • riigihangete korraldamisel seatakse tihtipeale hanketingimusena esitada hankedokumentide hulgas pakkuja auditeeritud raamatupidamise aastaaruandeid 1-2 eelmise majandusaasta eest;
  • Euroopa Liidu struktuurfondidest ja teistest rahvusvahelistest finantsorganisatsioonidest toetuste ja sihtfinantseerimise taotlemisel tuleb tavaliselt esitada auditeeritud raamatupidamise aastaaruandeid mitme eelmise majandusaasta eest;
  • äriotsustuste langetamisel välismaised erainvestorid „vana demokraatia riikidest“ pööravad väga suurt tähelepanu nii auditi olemasolule kui ka audiitori aruannete (järeldusotsuste) sisule (palju suurem, kui see on tavaks Eesti ettevõtluskeskkonnas) – seda tuleb silmas pidada eelkõige nendel Eesti ettevõtjatel, kes lähi- või kaugtulevikus planeerivad oma äri müüki.
Auditeeritavatel on võimalik seega auditist ka otsest ärilist tulu saada. Suurem kindlus tagab suurema usalduse ja sellega koos ka soodsama ärikeskkonna. Suurenenud kindlus ja usaldus muundub rahaks suhteliselt lihtsalt: vähenevate tehingutasude, krediidi leidmise lihtsuse, madalama intressi, paindlikemate maksetingimuste, jms. näol. Kui ettevõte räägib, siis teda kuulatakse ja usutakse.

Kokkuvõtvalt tuleb auditis näha mittevajaliku kohustuse asemel protsessi, mis ettevõtte arengule ja tegevusele avaldab positiivset mõju. Peamiselt tänu suuremale kindlusele erinevate toimimistasandite vahel, andes väärtusliku informatsiooni, mida saab kasutada edasise tegevuse planeerimisel ja riskide hindamisel.