Audiitortegevus

Suhtlemine eelmise audiitoriga

Eelmise audiitoriga suhtlemine esmakordsete auditi töövõttude puhul

Tööpaberite ülevaatusest auditeerimise hea tava kohaselt

Juhul, kui kliendi aruandlus on eelnevalt auditeeritud, peab uus audiitor esmakordse auditi kliendi puhul, vastavalt rahvusvahelisele auditeerimise standardile ISA 510 („Esmakordsed auditi töövõtud – algsaldod“ punkt 6), suhtlema varasema audiitoriga.

Vastavalt Audiitortegevuse seadusele (§ 48 „Kutsesaladuse hoidmise kohustus“ lg 5) ei loeta sellist informatsioonivahetust konfidentsiaalsuse rikkumiseks:
  • „Uue audiitorettevõtja valimisel või audiitorettevõtja asendamisel peab asendatu avaldama valitule või asendajale, kes seda nõuab, kliendiga seotud vandeaudiitori kutsetegevuse käigus teatavaks saanud infot kooskõlas Audiitortegevuse seaduse § 46 alusel kehtestatud või kinnitatud vandeaudiitori kutsetegevuse standarditega.“
On levinud praktika, et varasem audiitor osutab uuele audiitorile kõikvõimalikku abi, loomaks eeldused tööks auditeerimise hea tava kohaselt.

Kuna audiitor on kohustatud koguma algsaldode kohta piisava tõendusmaterjali, kuulub selle juurde ka eelmise audiitori tööpaberite ülevaatus. Seejuures tuleb siiski rõhutada, et  suhtlus eelneva audiitoriga on ainult üks võimalus algsaldode kohta piisava asjakohase tõendusmaterjali saamiseks ning vajadusel tuleb uuel audiitoril algsaldode suhtes teostada omalt poolt veel täiendavaid protseduure.

Varasem audiitor võib siiski piirata uue audiitori ligipääsu informatsioonile ning eemaldada tööpaberitest materjalid, mis ei ole uuele audiitorile vajalikud saamaks kindlust algsaldode korrektsuse osas. Nendeks võivad olla töövõtule kulunud aeg, töövõtu tasustamine ning auditi eelarveid puudutav informatsioon. Uuele audiitorile tuleb aga selgitada, milliseid nimetatud dokumentidest uuele audiitoritele kättesaadavaks ei ole tehtud.

Tööpaberid jäävad varasema audiitori valdusesse ning varasem audiitor võib ligipääsu võimaldamisel tööpaberitega tutvumise ajal ise juures viibida. Koopiate tegemine varasema audiitori tööpaberitest, elektroonilistest failidest ja andmebaasidest võib olla piiratud ning uus audiitor peab aktsepteerima varasema audiitori nõudmist koopiate tegemise asemel vaid kohapeal tööpaberitega tutvumise ja märkmete tegemise kohta.

Varasema audiitoriga toimunud suhtlus ning selle käigus saadud informatsiooni mõju uue audiitori auditi plaanile ning riskihinnangule peab olema dokumenteeritud.

Kliendi nõusolek uuele audiitorile tööpaberite näitamiseks

Meie praktika kohaselt on kõige parem hea kombe järgi ja võimalike vääritimõistmiste vältimiseks, et auditeeritava ettevõtte juhatus edastab (kasvõi meili teel) nii varasemale kui uuele vandeaudiitorile nõusoleku ettevõtet puudutava teabe üleandmiseks/nägemiseks.

Sedasi tagatakse infovahetus kõige operatiivsemalt ning erinevateks tõlgendusteks ja poleemika tekkimiseks ei tohiks ruumi jääda.