Audiitortegevus

Ülevaatuse järelpäringud kliendile

Järelepäringute tegemine isikutelt, kes vastutavad finants- ja arvestusküsimusi puudutavate asjaolude eest, näiteks:

  • Kas kõik majandustehingud on kajastatud;
  • kas finantsaruanded on koostatud kooskõlas nendes nimetatud arvestusalustega;
  • kas majandusüksuse äritegevuses ja arvestusprintsiipides ning -tavades on toimunud muutused;
  • kas on asjaolusid, mille osas on eespool nimetatud protseduuride rakendamisel küsimusi tekkinud;
  • juhtkonnalt kirjalike esitiste hankimine, kui seda peetakse asjakohaseks.
Audiitor peaks tegema järelepäringuid finantsaruannete kuupäevale järgnenud sündmuste kohta, mis võivad nõuda  finantsaruannete korrigeerimist või vajavad avalikustamist finantsaruannetes. Audiitoril ei ole mingit kohustust ülevaatuse aruande kuupäevale järgnenud sündmuste tuvastamiseks vastavaid protseduure läbi viia.

Kui audiitoril on põhjust uskuda, et ülevaatuse objektiks olev informatsioon võib olla oluliselt väärkajastatud, tuleks audiitoril vastavalt vajadusele läbi viia lisaprotseduurid või suurema ulatusega protseduurid võimaldamaks väljendada negatiivset kinnitust või saada kinnitust selle kohta, et tuleb anda modifitseeritud aruanne.

Käesolevas tabelis on esitatud illustreeriv loetelu protseduuridest, mida tihti rakendatakse. See loetelu ei ole lõplik ega koostatud nii, et kõik nimetatud protseduurid oleksid iga ülevaatuse töövõtu korral rakendatavad.

ÜLEVAATUSE KLIENT

 

 

 

 

JÄRELPÄRINGUD ülevaatuse töövõtu puhul

 

 

 

*) PR pole rakendatav

Jrk nr

Rea nr

Küsimus

Vastus

Vastuse selgitus

Jah

Ei

PR

 

 

 

Üldine

 

 

 

 

1

 

1

Kas kogu finantsinformatsioon on kajastatud:

 

 

 

 

 

(a)

2

täielikult;

 

 

 

 

 

(b)

3

kohe; ja

 

 

 

 

 

(c)

4

pärast vajalike heakskiitude saamist.

 

 

 

 

2

 

5

Kas eelmise aastaga võrreldes on majandusüksuses toimunud mingisuguseid märkimisväärseid muudatusi (näiteks muutused omanike või kapitali struktuuris).

 

 

 

 

3

 

6

Kas arvestusprintsiibid:

 

 

 

 

 

(a)

7

on vastavuses kohalike või rahvusvaheliste standarditega;

 

 

 

Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava

 

(b)

8

kas neid on korrektselt rakendatud ja

 

 

 

 

 

(c)

9

kas neid on rakendatud järjepidevalt. Kui ei, siis kaaluda, kas informatsioon arvestusprintsiipide mis tahes muudatuste kohta on avalikustatud.

 

 

 

 

4

 

10

Kas finantsaruannetes kajastuvad korrektselt kõik aktsionäride, juhatuse või muudel võrreldavatel koosolekutel tehtud finantsaruandeid mõjutavad otsused.

 

 

 

 

5

 

11

Kas eksisteerib tehinguid seotud osapooltega, kuidas selliseid tehinguid on arvestuses käsitletud ja kas informatsioon seotud osapoolte kohta on korrektselt avalikustatud.

 

 

 

 

6

 

12

Kas esineb tingimuslikke ja siduvaid kohustusi.

 

 

 

 

7

 

13

Kas on plaanis loobuda suurematest varadest või äritegevuse segmentidest.

 

 

 

 

8

 

14

Kas esineb ebaharilikke kõikumisi või mittejärjepidevusi finantsaruannetes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raha

 

 

 

 

9

 

15

Kas on tehtud sularahakontodevahelisi ülekandeid enne ja pärast ülevaatuse läbiviimise kuupäeva.

 

 

 

 

10

 

16

Kas sularahakontodel on mingisuguseid piiranguid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõuded

 

 

 

 

11

 

17

Millised on ostjate vastu nõuete kajastamisel rakendatud arvestusprintsiibid ja kas on antud mingeid allahindlusi.

 

 

 

 

12

 

18

Mis meetodeid kasutatakse “aeglaselt tasutavate” kontode tuvastamiseks ja ebatõenäoliselt laekuvate arvete katteks eraldiste tegemiseks.

 

 

 

 

13

 

19

Kas võlgnevusi on panditud, faktooritud või alla hinnatud.

 

 

 

 

14

 

20

Mis protseduure rakendatakse müügitehingute ja kauba tagastamise korrektse periodiseerimise tagamiseks.

 

 

 

 

15

 

21

Kas kontodel on kajastatud konsignatsioonitingimustel lähetatud kaubad. Kui jah, siis kas on tehtud korrigeerimised nende tehingute tagasipööramiseks ja vastavate kaupade kajastamiseks varude hulgas.

 

 

 

 

16

 

22

Kas peale bilansi kuupäeva on tehtud suuri kreeditarveid seoses kajastatud ärituluga ja kas selliste summade jaoks on tehtud vastavad eraldised.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varud

 

 

 

 

17

 

23

Millised on varude loendamise meetodid.

 

 

 

 

18

 

24

Kui bilansi kuupäeva seisuga varude füüsilist inventuuri läbi ei viidud, siis kas:

 

 

 

 

 

(a)

25

kasutatakse pideva laoarvestuse süsteemi ja kas perioodiliselt võrreldakse arvestusandmeid tegelike olemasolevate kaubakogustega ja

 

 

 

 

 

(b)

26

kasutatakse integreeritud omahinnaarvestuse süsteemi ja kas see on minevikus andnud usaldusväärseid tulemusi.

 

 

 

 

19

 

27

Milliseid protseduure rakendatakse varude periodiseerimiseks ja igasuguse varude liikumise kontrollimiseks.

 

 

 

 

20

 

28

Millised on varude kategooria hindamise alused, eriti mis puudutab filiaalidevahelise kasumi elimineerimist. Kas varud on hinnatud selle järgi, kumb on väiksem, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

 

 

 

 

21

 

29

Millised on väheliikuvate ja iganenud varude tuvastamise meetodid ning kas sellised varud on arvestatud netorealiseerimismaksumuses.

 

 

 

 

22

 

30

Kas majandusüksusele on saadetud mingeid kaupu konsignatsiooni tingimustel. Kui jah, siis kas vastavate kaupade väljaarvamiseks varude hulgast on tehtud vajalikud korrigeerimised.

 

 

 

 

23

 

31

Kas varusid on panditud, kas neid ladustatakse teises asukohas või kas nad on konsignatsiooni tingimustel teiste käes hoiul. Kas sellised tehingud on arvestuses korrektselt kajastatud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeeringud

 

 

 

 

24

 

32

Milliseid arvestusprintsiipe on investeeringute osas rakendatud.

 

 

 

 

25

 

33

Mis on investeeringute bilansilised väärtused. Kas eksisteerib mingeid realiseerimisprobleeme.

 

 

 

 

26

 

34

Mis printsiibil kassifitseeritakse pikaajalisi ja lühiajalisi investeeringuid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhivara ja amortisatsioon

 

 

 

 

27

 

35

Milliseid arvestusprintsiipe on rakendatud amortisatsioonieraldise moodustamisel ning kapitalimahutuste ja jooksvate kulude eristamisel. Kas varade väärtus on püsivalt olulisel määral vähenenud.

 

 

 

 

28

 

36

Kas kõik põhivarakontosid puudutavad juurdetulekud ja väljaminekud ning põhivarade müügist või kasutusest eemaldamisest saadud kasud ja kahjud on arvestuses kajastatud.

 

 

 

 

29

 

37

Kas amortisatsioonimeetodeid ja -norme rakendatakse järjepidevalt.

 

 

 

 

30

 

38

Kas põhivarasid on panditud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud, immateriaalsed ja muud varad

31

 

39

Mis on ettemakstud tulevaste perioodide kulude, immateriaalsete ja muude varade kajastamise alused ja kasutatud amortisatsioonimeetodid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laenukohustused

 

 

 

 

32

 

40

Kas eksisteerib laene, mille puhul juhtkond ei ole järginud laenulepingu tingimusi. Kui neid on, siis kas vastavad korrigeerimised on finantsaruannetes tehtud.

 

 

 

 

33

 

41

Kas laenuvõlgnevused on tagatud.

 

 

 

 

34

 

42

Kas laenuvõlgnevused on klassifitseeritud lühiajalisteks ja pikaajalisteks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võlad tarnijatele (hankijatele)

 

 

 

 

35

 

43

Mis on tarnijatele võlgnevuste kajastamisel rakendatud arvestusprintsiibid ja kas majandusüksusel on õigus saada mingisuguseid selliste tehingute puhul antavaid allahindlusi.

 

 

 

 

36

 

44

Kas saldosid on võlausaldajate kinnitustega kooskõlastavalt võrreldud.

 

 

 

 

37

 

45

Kas informatsioon võlgnevuste kohta aktsionäridele, juhatuse liikmetele ja teistele seotud osapooltele on finantsaruannetes eraldi avalikustatud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkepõhised ja tingimuslikud kohustused

 

 

 

38

 

46

Kuidas toimub tekkepõhiste ja tingimuslike kohustuste kajastamise heakskiitmine. Kuidas järgitakse maksetingimusi, tagatisi ja kuidas neid klassifitseeritakse.

 

 

 

 

39

 

47

Mis metoodika järgi määratletakse tekkepõhiselt arvestatud kohustusi.

 

 

 

 

40

 

48

Mis on tingimuslike kohustuste ja siduvate kohutuste all kajastatud arvnäitajate sisu.

 

 

 

 

41

 

49

Kas eksisteerib mingeid tegelikke või tingimuslikke kohustusi, mida ei ole arvestusandmetes kajastatud. Kui neid on, siis kas arvestuses tuleb moodustada vastav eraldis või avalikustada vastav informatsioon finantsaruannete lisades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulumaks ja muud maksud

 

 

 

 

42

 

50

Kas on olnud mingeid sündmusi, sealhulgas vaidlusi maksuametiga, mis võiksid märkimisväärselt mõjutada majandusüksuse maksuvõlgasid.

 

 

 

 

43

 

51

Kui adekvaatselt on kajastatud tingimuslik ja jooksev tulumaksukohustus, kaasa arvatud eelnenud perioode arvestades tehtud eraldised.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järgnevad sündmused

 

 

 

 

44

 

52

Kas on toimunud bilansi kuupäeva järgseid sündmusi, millel võib olla oluline mõju ülevaatusele kuuluvatele finantsaruannetele. Eriline tähelepanu pöörata sellele, kas:

 

 

 

 

 

(a)

53

pärast bilansi kuupäeva on esile kerkinud märkimisväärseid siduvaid kohustusi või ebaselgeid asjaolusid;

 

 

 

 

 

(b)

54

kuni järelepäringu tegemise kuupäevani on toimunud märkimisväärseid muutusi aktsiakapitalis, pikaajalistes võlgnevustes või käibekapitalis;

 

 

 

 

 

(c)

55

bilansi kuupäeva ja järelepäringu tegemise kuupäeva vahelisel perioodil on tehtud tavapärasest erinevaid korrigeerimisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtumenetlused

 

 

 

 

45

 

56

Kas majandusüksuse suhtes on ähvardatud algatada kohtuasja, kas kohtuasi on otsustamisel või pooleli. Mis on selle asjaolu mõju finantsaruannetele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omakapital

 

 

 

 

46

 

57

Kas eelmiste aastate jaotamata kasumi või muude omakapitali kontode osas esineb piiranguid.